Shërbimet

 • Akomodim për 6 muaj (deri një 1 vit në varësi të shkallës së vërshirësisë dhe problematikës së rastit)
 • Plane Individuale Zhvillimi
 • Referime pranë shërbimeve më të profilizuara
 • Trajnime Profesionale
 • Aftësim për jetën
 • Këshillim Karriere
 • Asistencë Mjekësore
 • Mbështetje psiko-sociale
 • Terapi individuale dhe ne grup
 • Negocim për punësim
 • Negocim me Familjen